RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
„AE” Szczęch & Kubarek Spółka Jawna
ul. Krawiecka 23 B 30-649 Kraków – właściciel obiektu:
The Secret Garden Hostel przy ul. Skawińskiej 7 w Krakowie
telefon kontaktowy: 12 430 54 45
adres mailowy: info@thesecretgarden.pl
strona internetowa: www.thesecretgarden.pl

2. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:

  1. realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2019 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO,
  2. przesyłanie na podany adres email newslettera zawierającego aktualną ofertę Administratora Danych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy o świadczenie usług hotelowych i wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych.

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępnione lub powierzone innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz Administratora Danych (usługi księgowe, prawne, marketingowe, informatyczne – w takim zakresie w jakim to niezbędne do świadczenia tych usług).

5. Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z Administratorem Danych za pomocą dowolnego środka komunikacji:

  • dostępu do treści danych,
  • sprostowania danych,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych.

W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji umowy o świadczenie usług hotelowych.